Wzory dokumentów i postępowanie

Wersja graficzna obiegu dokumentów:

PRAKTYKI – INFORMACJA DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI – ZASADY

1. Umowa w sprawie praktyk.

Obowiązuje w przypadku praktyk organizowanych indywidualnie. Po jej wypełnieniu należy ją złożyć do dziekanatu (BOS) celem podpisania, a następnie odebrać i przedłożyć do podpisu u pracodawcy, lub w odwrotnej kolejności-najpierw podpisać u pracodawcy, a następnie przez przedstawiciela uczelni. Proszę pamiętać, że miejsce praktyki musi zapewnić realizację celów praktyki, co należy przynajmniej uprawdopodobnić na piśmie.

2. Skierowanie na praktykę.

Obowiązuje w przypadku wszystkich rodzajów praktyk (zarówno realizowanych indywidualnie, jak i na podstawie umów ramowych). Po wypełnieniu należy złożyć w dziekanacie (BOS).

3. Deklaracja.

Obowiązuje w przypadku wszystkich rodzajów praktyk. Jak wyżej.

4. Ubezpieczenia.

Udając się na wszystkie rodzaje praktyk, należy posiadać ważne ubezpieczenie OC i NNW na czas odbywania praktyki.

5. Wniosek o realizację praktyki w miejscu zatrudnienia.

Wniosek taki wypełniają osoby, które chcą odbyć praktykę w miejscu swojego zatrudnienia lub innej aktywności zawodowej. W tym celu należy wypełnić załącznik nr 4 do  Regulaminu praktyk zawodowych wraz z załącznikami (wykaz obowiązków i umowa o pracę). Praktyka taka jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy zapewni osiągnięcie efektów uczenia się. Efekty uczenia się (sylabusy praktyk) są dostępne na stronie wydziałowej (kształcenie) i na stronie praktyk w zakładce ” akty prawne”. Wniosek taki należy złożyć do dziekanatu (BOS) w dwóch egzemplarzach, celem weryfikacji przez opiekuna i podpisania przez Dziekana lub upoważnioną osobę. Po podpisaniu jeden egzemplarz jest wydawany zainteresowanej osobie.

6. Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Wniosek taki wypełniają wszyscy którzy zakończyli praktykę. Jest to załącznik nr 5 do Regulaminu praktyk. Oprócz wskazanych informacji (wynikających z samego załącznika), należy również na samym załączniku (wskazane) lub dodatkowym dokumencie opisać realizowane obowiązki (czynności) które muszą być zgodne z  efektami uczenia się, co następnie będzie weryfikowane przez opiekuna praktyki i na podstawie tego dokumentu będzie podejmowana decyzja o zaliczeniu praktyki.

Wzory wypełnionych dokumentów:

1. Umowa o organizację praktyk wzór

2. Skierowanie na praktykę wzór

3. Deklaracja wzór

4. Wniosek o realizację praktyki w ramach pracy zawodowej wzór

5. Zaświadczenie o odbyciu praktyki wzór