Kontakt

Pełnomocnik Dziekana do spraw praktyk studenckich: 

dr hab. Rafał Kowalczyk prof. UWr – pokój 109C, tel: 71 3752028

rkowalcz@prawo.uni.wroc.pl
rafal.kowalczyk@uwr.edu.pl

Opiekunowie praktyk:

Wykaz opiekunów zawiera załączone Zarządzenie Dziekana WPAE.

zarzadzenie Dziekana WPAE 14_2023

Na kierunku MMI opiekę sprawuje dr Mariusz Dybał

Biurową obsługę praktyk zapewniają dziekanaty właściwe dla poszczególnych kierunków studiów.